คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม ธนะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต บุตรศรีสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาภร จงสุมามาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาคร สีหาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :