กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

Mr.Mark Andrew Smith

Mr.Tommy Berge

Mr.Leigh Stimpson

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม

นางสาวพิชญาภา ภูพานเพชร