กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

Mr.Mark Andrew Smith

T.Grace

Mr.Leigh Stimpson

นายวรพจน์ ลำดวน

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม

นางสาวพิชญาภา ภูพานเพชร

T.Rose IEP

T.Betty IEP