กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

นางสุขศิริ อินธิเสน