กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนาถ จิตต์ตรง

นางขวัญเรือน กองแก้ว

นางสาวหทัยชนก ถาวร

นางนฤมล ศรีอุทธา