กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิษฐกานต์ นิธิวสุอนันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นางสาวรุ่งทิวา รัดทำ