กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐาลินี หีมหมะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์