กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล

นางภาวินี สมิท

นางสาวรมนรินทร์ ศรีหามาตร