กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

นางสาวรมย์นลินญ ศรีหามาตย์

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางภาวินี สมิท

นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล

นายนฤเบศร์ เจริญศรี