คณะผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรมนรินทร์ ศรีหามาตร
เลขนุการผู้จัดการ

นางสาคร สีหาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางวรวรรณ วุฒิศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายวรพจน์ ลำดวน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ
หัวหน้างงานสัมพันธ์ชุมชน

นางนีรชา สารสังข์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวภาพร จงสุมามาลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ