ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467943
Page Views 945875
คณะผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรมนรินทร์ ศรีหามาตร
เลขนุการผู้จัดการ

นางสาคร สีหาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางวรวรรณ วุฒิศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางวรวรรณ วุฒิศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ
หัวหน้างงานสัมพันธ์ชุมชน

นางนีรชา สารสังข์
หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน

นายกิตตินัย อิ่มพูล
หัวหน้างานวัดผล

นางสาวภาพร จงสุมามาลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ