คณะผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร บุญทวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0822339788
อีเมล์ : supaporn-6@hotmail.com

นางสาวณฐวรรณ สูดสงวน
ครู คศ.1