รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.2
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O5 พัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สะอาด และปลอดภัย
ผลลัพธ์หลัก KR 5.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:56   อ่าน 265 ครั้ง