ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2565
โครงการ ครูชวนวิ่ง 1 โรงเรียน 1 การศึกษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้ารรษา
รับทุนการศึกษา
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ประชุมกีฬา-กรีฑา 2565
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565
ประชุมกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายบ้านใหม่-ระโนด
ร่วมเป็นเกียรติ การเข้ารับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงสุนันทา หมุดตะเหล็บ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม Big Cleaning ประจำเดือนพฤษภาคม
ตารางทำความสะอาดประจำเดือนโรงเรียนวัดมหาการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ระบบมาตรฐานคความปลอดภัย (MOE Safaty Center)
ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนระโนดวิทยาที่ให้การอนุเคราะห์ในการตัดหญ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ณ สพป.สงขลา 1 (ส่วน 2)
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-Site
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมสารวัตรปราบลูกน้ำยุงลาย
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มอบเกียรตินักเรียน "เด็กดีศรีสงขลา"
การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มอบทุน กสศ. ปีการศึกษา 2564