ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB