ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านนักเรียน
ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ดังนี้
          1)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน
          2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้นเรียน จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 2 1  3
อนุบาล 3 1 3 5 8
รวม 2 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 3 9
รวม 6 29 14 43
รวมทั้งสิ้น 8 34 20 54