ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
          ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
          โรงเรียนวัดมหาการ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาศัยที่ธรณีสงฆ์     วัดมหาการ จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร
          โรงเรียนวัดมหาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2477 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลระโนด 2 (วัดมหาการ) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ทางราชการได้ให้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          ปีการศึกษา 2523 ทางราชการได้แยกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      มาเรียนในวัดมหาการ ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน
          ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ผู้ปกครองนักเรียนได้เรียกร้องให้ทางราชการแยกโรงเรียนเป็นเอกเทศ มติที่ประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ให้โรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง โดยแต่งตั้งให้นายจำรัส กิตยวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา
          ในการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2532 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2532 โดยนายนิพนธ์  บุญญภัทโร ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง (สาขาวัดมหาการ) เป็นเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนวัดมหาการ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกตามคำสั่ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 293/2534 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2534
          วันที่ 20 มีนาคม 2535 นางสมใจ  พุทธวี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 2 ตามคำสั่ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 134/2535
          วันที่ 19 มกราคม 2538 นายดำรงเกียรติ  ทัพชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 3 ตามคำสั่ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 11/2538
          วันที่ 15 มกราคม 2542 นายสนั่น เสิงขุดทด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 4
          วันที่ 20 มกราคม 2545 นายพึ่ง  วิเชียรบุตร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 5
          วันที่ 10 เมษายน 2546 นายประสงค์  โชติช่วง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 6 ตามคำสั่ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 94/2546 ลงวันที่ 3 เมษายน 2546
          วันที่ 29 ตุลาคม 2549 นายอดิศักดิ์  อาทิตยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นคนที่ 7ตามคำสั่ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 1 ที่ 434/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549
          วันที่  4  ธันวาคม  2556  นางลักขณา  เสริมสุข  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนที่  8ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ 467/2556  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  2556
          วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2558 นางประกอบ  พงษ์จนะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2560  นางสุมิตตา   ช่วงชู    ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุนันต์  ธีระบัญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน  นางสาวสุภาพร  บุญทวี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 4677/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โรงเรียนวัดมหาการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 53 ปี ประสบการณ์ทำงานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 27 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ชาย 23 คน หญิง 17 คน
          ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 53 ปี ประสบการณ์ทำงานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 25 คน หญิง 18 คน
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 42 ปี ประสบการณ์ทำงานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน
           ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดมหาการ  มีข้าราชการครู 3 คน  หญิง 3 คนอายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 42 ปี ประสบการณ์ทำงานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน
           ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 45 ปี  ประสบการณ์ทำงานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 23 ปี มีนักเรียน 51 คน ชาย 19 คน หญิง 31 คน
           ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดมหาการเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีนักเรียน 57 คน ชาย 26 คน หญิง 31 คน
           ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดมหาการเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน  ครูอัตราจ้างรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และ  ครูอัตราจ้าง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 54 คน แยกเป็น ชาย 34 คน หญิง 20 คน