พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้มี

    คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

    และ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล รักการอ่าน การเขียนและการค้นคว้า

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามศักยภาพ

. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับใช้

๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย แบะสามารถ

    ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๗. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวโดยยึดข้อกำหนดของสังฆมณฑลอุดรธานี

๘. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อกัน


เป้าหมาย

๑.  บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒.   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

๓.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔.  ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  จิตใจ สติปัญญาและมีจิตสาธารณะ

๕.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

๖.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย

๗.  บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

๘.  บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๙.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญกำลังใจปฏิบัติ

      งานอย่างมืออาชีพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒. ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๑๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้

       ผู้เรียนพัฒนาตนเต็มศักยภาพ

๑๕. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความาสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

       สถานศึกษา

๑๖.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

๑๗.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๘.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๑๙.  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐.  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

๒๑.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ส่งเสริมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยที่โดดเด่