วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา             ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์          มารยาทงามอย่างไทยใส่ใจภาษา

 

เอกลักษณ์        โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้

 

วิสัยทัศน์           ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 
                         มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  นวัตกรรม 
                         นำสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย