วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา             ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์          มารยาทงามอย่างไทยใส่ใจภาษา


เอกลักษณ์        โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้


วิสัยทัศน์            
การศึกษาของโรงเรียนคือ “เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมเป็นหนึ่ง
   เดียวด้วยความรักและการ รับใช้ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
  สังฆมณฑลอุดรธานี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”