สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ      ขาว-แดง

สีขาว  หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อนมนุษย์และความจริงใจ

                            สีแดง  หมายถึง ความเสียสละ และเข้มแข็ง

อักษรย่อ  คือ  ม.ถ.  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  คือ  H.R.K

                             ตราเครื่องหมายโรงเรียนคือ โล่ล้อมรอบด้วยวงกลม ๒ วง ระหว่างวงกลมทั้งสองมีคำว่า “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี” บนโล่มีตัวอักษรภาษาละติน “AD ASTRA” ดาว ๕ ดวงและกางเขนที่เปล่งประกายรัศมี

ตราเครื่องหมายโรงเรียนคือ                                                        

โล่                 หมายถึง  การปกป้องคุ้มครองจากองค์พระมหาไถ่

กางเขน          หมายถึง  หนทางสู่ความสำเร็จซึ่งต้องผ่านอุปสรรคและความยากลำบาก

ดาว  ดวง      หมายถึง  คุณธรรม  ประการ ได้แก่

ซื่อสัตย์ หมายถึง  ปฏิบัติตนตรงกับความเป็นจริงทั้งในการพูดและการกระทำ

ขยัน    หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

อดทน   หมายถึง  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก

รู้รัก     หมายถึง   ให้ความเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรและความช่วงเหลือแก่ผู้อื่น

สามัคคี  หมายถึง ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

AD ASTRA เป็นภาษาละติน แปลว่า "สู่ดวงดาว"