ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ย. 56 กีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ดีและรู้จักการแข่งขัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย และการทำงานเป็นหมู่คณะ  การดูแลน้องและการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ออกแบบขบวน การจัดเชียร์ การวางแผนการเล่นกีฬา กรีฑา เกมต่าง ๆ ตลอดใจการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ดี
ชุดกีฬาประจำสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
01 ธ.ค. 56 เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี57
04 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเป็นประจำของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อและแม่ผู้ที่เลี้ยงมาและให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ชุดนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
07 ธ.ค. 56 ถึง 08 ธ.ค. 56 กิจกรรม SMART CAMP ที่จังหวัดชลบุรี
22 ธ.ค. 56 วันคริสต์มาส
โรงเรียนจัดให้มีวันคริสต์มาสเป็นประจำทุกปี เพื่อฉลองเหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวคริสต์ซึ่งโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 จะเป็นรูปแบบใหม่ โดยจะจัดขึ้นในเวลา 16.00 - 22.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการ การละเล่น การร่วมสนุกมากมายในเทศกาลคริสต์มาสนี้โดยไม่มีความใช้จ่ายในการเข้าชม
สวยงามตามเทศกาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
23 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 หยุดเรียนเทศการคริสต์มาสและปีใหม่
07 ม.ค. 57 สอบนักเรียนห้อง EMI
08 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 สอบทุกระดับชั้น
24 ม.ค. 57 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556
29 ม.ค. 57 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.1-3
30 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.4-5
01 ก.พ. 57 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
13 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.6-ม.3
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนจะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 โดยจะมีการใช้ข้อสอบของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพใน 5 รายวิชาหลัก
นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 ซ้อมการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-5
ชุดสวยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
10 มี.ค. 57 สอบแก้ตัวนักเรียนที่ ติด 0 ระดับ ชั้น ม.1-3
ชุดนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
11 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบแก้ 0 นักเรียน ม.1-3
ชุดนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
12 มี.ค. 57 ถึง 12 ก.พ. 57 ฝึกซ้อมใหญ่การรับใบประกาศของบัณฑิตน้อย และฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน
ชุดบัณฑิตน้อยและชุดการแสดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
13 มี.ค. 57 งานวันบัณฑิตน้อยของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 และ Mahathai Night
ชุดบัณฑิตน้อย และชุดการแสดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
14 มี.ค. 57 ถึง 15 มี.ค. 57 งานกีฬามหาไถ่สัมพันธ์ ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ชุดกีฬามหาไถ่ศึกษาสัมพันธ์ของแต่ละสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
22 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2/2556
นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
24 มี.ค. 57 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนประจำปี 2557
สวยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
26 เม.ย. 57 ถึง 27 เม.ย. 57 โรงเรียนจำหน่ายหนังสือ-อุปกรณ์การเรียน
สวยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
นักเรียน
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
นักเรียน
28 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
นักเรียน
29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
นักเรียน
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียน/ชุดนักเรียน
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์