ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดมหาการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมหาการ
03 ส.ค. 65 คณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ โคก หนอง นา ค่ายลูกเสือแหลมจาก
ณ โคก หนอง นา ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร สพป.สงขลา เขต 1
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดมหาการ ครูอนงค์ บัวศรี และครูณัฐฐาพร มาแดง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดมหาการ ครูณฐวรรณ สุดสงวน
26 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดมหาการ โรงเรียนวัดมหาการ