รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี โพธิรุด (ปอ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : opal231@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ITRIS Medical Thailand Co., Ltd
ตำแหน่ง : Bio Medical Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ต.ค. 2560,08:45 น.   หมายเลขไอพี : 110.171.127.246


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล